PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

L E G E 341

 

Art.1.- (1) Revolutia din decembrie 1989, declansata prin revolta populara de la Timisoara, continuata in Bucuresti si in alte localitati ale tarii si transformata in revolutie antitotalitara, sprijinita de armata, care a condus la caderea regimului comunist si la instaurarea democratiei, constituie un moment crucial in istoria Romaniei.

(2) Revolutia romana din decembrie 1989 s-a infaptuit prin jertfa si spirit de sacrificiu din partea celor care au luptat pentru victoria ei.

Art.2.- In aplicarea prevederilor prezentei legi, se vor avea in vedere urmatoarele principii :

a)        respectul si gratitudinea fata de eroii martiri si luptatorii participanti la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 si grija fata de urmasii eroilor martiri;

b)        respectarea adevarului istoric prin aprofundarea documentarii privind Revolutia din decembrie 1989;

c)         diferentierea etapelor Revolutiei;

d)        stabilirea categoriilor de luptatori, prin diferentierea angajarii si participarii la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;

e)        diferentierea intre civili si militari privind etapele participarii si formele de angajare in actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei;

f)         echitate in acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege.

Art. 3.- (1) Pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, se instituie urmatoarele titluri:

a)        Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 –atribuit celor care s-au jertfit in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sau au decedat in legatura cu aceasta;

b)        Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:

1.         Luptator Ranit – atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta;

2.         Luptator Retinut – atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei;

3.         Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989;

c)         Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – calitate onorifica.

(2)       Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda in conditiile prezentei legi, avandu-se in vedere calitatile si titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)       In semn de recunostinta fata de persoanele care au dobandit titlurile prevazute la alin.(1), Presedintele Romaniei poate conferi acestora Ordinul „Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”, in conformitate cu prevederile Legii nr.1/1996 privind instituirea Ordinului „Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”, precum si alte ordine si medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4)       Pentru eternizarea memoriei eroilor cazuti in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizatiilor si a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, vor construi, in orasele tarii, monumente dedicate acestora.

(5)       Sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite pana la data de 31 decembrie 1990, aflate in proprietatea statului si pentru care exista un contract de inchiriere la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor trece, fara plata, in patrimoniul acestora, iar sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite dupa aceasta data, pana la data de 31 decembrie 1992, precum si sediile federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari constituite pana la 31 decembrie 2003, vor avea acelasi regim juridic prevazut pentru sediile partidelor politice.

(6)       Asociatiile, ligile, organizatiile, cluburile, fundatiile, federatiile si uniunile nationale de revolutionari pot beneficia de sponsorizare, in conditiile legii.

Art. 4.- (1) Prin urmas de erou-martir se intelege persoanele indreptatite sa beneficieze de prevederile prezentei legi, si anume sotul supravietuitor, parintii celui decedat, fiecare dintre copiii acestuia.

„(2) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la alin. (1) au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a)        sotul supravietuitor al celui decedat, daca nu s-a recasatorit - un coeficient de 1,10;

b)        fiecare dintre parintii celui decedat - un coeficient de 0,50;

c)         fiecare dintre copiii celui decedat, pana la majorat sau pana la terminarea studiilor, fara a depasi varsta de 26 de ani, indiferent in intretinerea cui se afla - un coeficient de 1,10.

(3)       Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 si 2 au dreptul la o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea urmatorilor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:

a)        2,00 - pentru marii mutilati;

b)        1,75 - pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;

c)         1,50 - pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;

d)        1,25 - pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;

e)        1,10 - pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate.

(4)       De o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiaza si persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai daca au un venit mai mic decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si in aceleasi conditii beneficiaza copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, daca nu sunt incadrati in nici o forma de invatamant ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor.

(5)       Marii mutilati si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate beneficiaza, pe langa indemnizatia prevazuta la alin. (3), si de o indemnizatie de ingrijire ce se acorda lunar, calculata prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.”

 „(6) Prin notiunea venit prevazuta la art. 4 alin. (4) si la art. 5, se intelege venitul brut lunar realizat din salarii si asimilat salariilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

„Art. 41. - (1) Indemnizatiile prevazute la art.4 si 5 se acorda, la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.

(2)       Dovada datei la care a fost depusa documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor se face cu adeverinta eliberata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

(3)       La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplica asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator fiecarui an din perioada pentru care se calculeaza drepturile restante.

Art. 42. – (1) Pentru acordarea indemnizatiilor reparatorii prevazute la art. 4 alin. (4), inclusiv cele restante, dovada indeplinirii conditiei referitoare la venitul realizat de catre beneficiar se face cu declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia se depune la platitor odata cu cererea pentru acordarea acestui drept si se refera la intreaga perioada anterioara pentru care se cuvine indemnizatia reparatorie, mai putin la luna in care se depune cererea.

(2) Declaratia pe propria raspundere se reinnoieste la fiecare 6 luni, calculate din luna in care s-a depus declaratia. 

Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii.

(3)       Ori de cate ori, in intervalul celor sase luni pentru care se face declaratia, intervin modificari ale venitului, de natura a conduce la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii, beneficiarul are obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta platitorului, in termen de cinci zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 43. –(1) Sumele cu titlu de indemnizatie reparatorie incasate in luna/lunile in care venitul realizat de catre beneficiar este mai mare decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, reprezinta sume incasate necuvenit si se recupereaza de la beneficiar, conform legii.

(2) Reglementarile prevazute de legislatia privind pensiile, proprie fiecarui platitor, referitoare la stabilire, plata, modificare, suspendare, reluare, incetare, expertizare, revizuire, contestare si recuperare a sumelor incasate necuvenit, se aplica si indemnizatiilor prevazute de lege, daca aceasta nu dispune altfel.”

Art. 5.- (1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiaza, pe langa indemnizatia calculata conform prevederilor art. 4, si de urmatoarele drepturi:

a)        prioritate in asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut in proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii;

b)        stabilirea chiriei la nivelul minim prevazut de lege pentru locuintele din fondul locativ de stat, daca dispun de un venit lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

c)         cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv in indiviziune, sau concesionarea ori inchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii, cu o clauza de neinstrainare

timp de 10 ani de la data dobandirii;

d)        acordarea gratuita de proteze, orteze si scaune cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;

e)        acces gratuit al copiilor la cresele si gradinitele din subordinea administratiilor locale, precum si asigurarea gratuita a rechizitelor pentru scolari, daca venitul lunar este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie;

f)         acordarea unei subventii de stat egala cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 euro, contractat pentru cumpararea sau construirea unei locuinte in localitatea de domiciliu, daca nu au detinut sau nu detin o proprietate locativa, precum si posibilitatea garantarii creditelor contractate cu indemnizatia calculata conform prevederilor prezentei legi;

g)        atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate si cu clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii, a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan - acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locativ;

h)        atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci;

i)          acces gratuit al persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4

(1)       – cu suportarea cheltuielilor de la bugetul ministerelor respective si de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate – la tratamente si medicamente in spitalele, policlinicile, bazele de tratament si statiunile balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor;

j)          acces gratuit la medicamente, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate;

k)         transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si, anual, 12 calatorii gratuite pe calea ferata, la clasa I, dus-intors cu toate categoriile de trenuri de calatori; anual – 12 calatorii gratuite dus-intors pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care domiciliaza in mediul rural. In limita celor 12 calatorii gratuite, pot calatori si membrii familiei titularului. De aceste gratuitati beneficiaza si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat;

l)          scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru o locuinta din proprietate si terenul aferent acesteia, pentru autoturisme hycomat si mototriciclu, precum si scutirea de taxe la importul unui singur autoturism tip hycomat sau atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art.3 alin.(1) lit. b) pct.1 care au un grad de invaliditate locomotorie;

m)       acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensia pentru limita de varsta, echivalenta cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2);

n)        pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard, prevazute de lege;

o) “scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, pentru cei cu venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.”

(2)       Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impoziteaza si nu afecteaza acordarea altor drepturi.

(3)       Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, dupa analizarea dosarelor persoanelor ce solicita preschimbarea certificatelor, cu avizul Comisiei parlamentare infiintate pentru controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare –singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(4)       Dosarele persoanelor care solicita preschimbarea certificatelor trebuie sa contina documentatia prevazuta in Hotararea Guvernului nr.566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, pentru fiecare categorie, precum si avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituita pana la 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de catre secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si de catre presedintele Comisiei parlamentare mentionate la alin. (3).

(5)       Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare pentru controlul aplicarii prevederilor prezentei legi, face propuneri Presedintelui Romaniei pentru acordarea Ordinului prevazut la art. 3 alin.(3).

5.         Dupa articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 51, cu urmatorul cuprins:

„Art. 51.- (1) Sumele reprezentand indemnizatia reparatorie si/sau indemnizatia lunara ramase neincasate de catre titularul decedat pe luna in care avut loc decesul si, dupa caz,cele cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.”

Art. 6.- Agentii economici care angajeaza persoanele ce indeplinesc conditiile prevazute la art.3 alin.(1) lit. b), precum si la art.4 alin.(1) beneficiaza de facilitatile prevazute de legislatia in vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca somerilor si tinerilor absolventi.

Art. 7.- Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator militarilor si salariatilor civili din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, care au dobandit titlurile prevazute la art.3 alin.(1) lit. b).

Art. 8.- De prevederile prezentei legi nu beneficiaza persoanele, civili sau militari, care sunt dovedite a fi fost implicate in activitatile fostei securitati ca politie politica, precum si persoanele care au organizat, au actionat, au instigat si au luptat, sub orice forma, impotriva Revolutiei din decembrie 1989.

Art. 9.- (1) Certificatele doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dupa verificare, potrivit art.5 alin.(3), (4) si (5) se vor preschimba, la cererea titularului, de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, in termen de 6 luni de la intrarea

in vigoare a prezentei legi.

(2)       Persoanele care solicita preschimbarea documentelor care atesta titlurile prevazute la art.3 alin.(1) lit.b), potrivit prezentei legi, precum si presedintii organizatiilor nominalizate la art.5 alin.(4) poarta raspunderea penala pentru corectitudinea intocmirii dosarelor, care vor fi verificate de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Comisia parlamentara in vederea eliberarii de catre acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).

(3)       Certificatele eroilor martiri se elibereaza si se acorda la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu avizul Comisiei parlamentare si se atribuie urmasilor acestora, conform normelor metodologice.

(4)       Certificatele doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, pe perioada preschimbarii, maxim 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea.

(5)       Contestatiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbarii certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor in cauza si se vor adresa Comisiei parlamentare, care le solutioneaza potrivit normelor metodologice stabilite in acest sens.

(6)       In conformitate cu prevederile prezentei legi, titlurile prevazute la art.3 alin.(1) se atribuie, prin decret, de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare constituite pentru controlul aplicarii prezentei legi, potrivit principiilor cuprinse la art.2 si criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, pe baza certificatelor doveditoare preschimbate conform alin.(1).

„Art. 91. - (1) Termenul final de solicitare a preschimbarii certificatelor doveditoare calitatii de revolutionar este 31 iulie 2006.

(2) Termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionari, in vederea indeplinirii conditiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2006.”

Art. 10. - (1) Persoanele care nu se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 9 alin.(5) si care, in termen de 6 luni, nu fac contestatie, isi pierd calitatea detinuta anterior.

(2) Persoanelor care au participat la Revolutie, dar nu se incadreaza in criteriile prevazute de Hotararea Guvernului nr.566/1996, cu modificarile ulterioare, li se va atribui calitatea onorifica de participant la Revolutia romana din decembrie 1989, in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 11.- Comisia parlamentara pentru controlul aplicarii Legii 42/1990 isi continua activitatea in conditiile prezentei legi sub denumirea de „Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989”, care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea

certificatelor, va solutiona contestatiile de la art.9 alin.(5) si va aviza initiativele legislative cu referire la acest moment crucial din istoria Romaniei. Comisia va fi constituita exclusiv din parlamentari care au dobandit una din calitatile prevazute la art. 3 din prezenta lege.

Art. 12.- Prefecturile vor transmite, trimestrial, Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, liste nominale cu situatia acordarii drepturilor ce revin persoanelor prevazute prin prezenta lege, precum si motivarea neacordarii acestora.

Art. 13.- (1) Ministerele si celelalte institutii ale administratiei publice centrale sunt obligate sa urmareasca si sa asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2)       Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala a celor vinovati, in conditiile legii.

(3)       Persoanele beneficiare ale prezentei legi care au detinut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau inchiriere, in conformitate cu prevederile Legii nr.42/1990, nu vor mai beneficia de aceleasi drepturi conform prezentei legi.

Art. 14.- In vederea studierii aspectelor legate de conditiile interne si internationale ale declansarii si desfasurarii Revolutiei romane din decembrie 1989 se infiinteaza un institut pentru studiul Revolutiei.

Organizarea si functionarea institutului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art.15.- Fundatia Fondul Libertatea, constituita prin Decretul - Lege nr.124/1990, cu modificarile ulterioare, isi continua activitatea in subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, sub controlul Comisiei parlamentare constituita potrivit art.11 din prezenta lege si in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 16.- In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, va elabora normele metodologice de aplicare a legii, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 17.- Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

Art. II. – In situatia persoanelor carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor si pentru care Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, abrogata prin Legea nr. 341/2004, nu prevedea stabilirea unei indemnizatii, drepturile se acorda in cuantumul integral, calculat de la data prevazuta la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. – Termenul prevazut la art. 9 alin. (1) se proroga pana la data de 30 iunie 2007 inclusiv.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE

CAMEREI DEPUTATILOR

PRESEDINTELE

SENATULUI

Bogdan Olteanu

Nicolae Vacaroiu

 

Bucuresti, 21 iulie 2006

Nr. 347

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor  articolului 76 alineatul (2) din Constitutia

Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE

CAMEREI DEPUTATILOR

Valer Dorneanu

p. PRESEDINTELE

SENATULUI

Doru Ioan Taracila

Bucuresti, 12 iulie 2004

Nr. 341